Schedules1245 WASHINGTON AV
Bronx, 10456

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:37 AM
2:58 PM
8:37 AM
2:58 PM
8:37 AM
2:58 PM
8:37 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:20 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:20 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:37 AM
2:58 PM
8:37 AM
2:58 PM
8:37 AM
2:58 PM
8:37 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:20 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:58 PM
8:00 AM
2:20 PM